ARTIKEL 1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Gemini Embedded Technology B.V. gevestigd in Soesterberg met KvK-nummer 83224025 met kopers en/of opdrachtgevers sluiten, voor zoveel daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken. Een verwijzing door de koper en/of opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbesteding-, of andere voorwaarden wordt door ons niet aanvaard.

ARTIKEL 2

Alle offertes of ander soort aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook wat betreft de prijzen en levertijden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.

ARTIKEL 3

Een overeenkomst tussen Gemini Embedded Technology B.V. en de koper en/of opdrachtgever komt tot stand wanneer Gemini Embedded Technology B.V. binnen 14 dagen nadat de opdracht is ontvangen deze bevestigen, dan wel met de uitvoering daarvan beginnen.

ARTIKEL 4

In de met ons gesloten overeenkomst is onze bevoegdheid begrepen om door ons verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag ons bekend is. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door ons tijdens de uitvoering boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht, dan wel door ons boven in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd. De toepasselijkheid van het artikel 1646 van het Burgerlijk Wetboek bepaald wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 5

Gemini Embedded Technology B.V. is , tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen,  gerechtigd om 10% meer of minder te leveren en de werkelijk geleverde hoeveelheid bij koper en/of opdrachtgever in rekening te brengen

ARTIKEL 6

De door ons opgegeven levertijd geldt vanaf de datum van orderbevestiging. Deze levertijd is bij benadering opgegeven en kan, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, niet als bindend worden beschouwd. Gemini Embedded Technology B.V. is bij overschrijding van overeengekomen levertijden nimmer gehouden tot enige schadevergoeding in welke vorm dan ook. Overschrijding van de levertijd door welke oorzaak dan ook geeft de koper en/of opdrachtgever geen recht tot niet- nakoming van enige jegens koper en/of opdrachtgever aangegeven verplichting, noch op het al dan niet rechtelijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 7

De goederen zijn voor risico van de koper en/of opdrachtgever vanaf het moment dat zij voor verzending aan de koper en/of opdrachtgever gereed liggen. Het vervoer geschiedt op kosten en voor risico van de koper en/of opdrachtgever, ook als franco levering is overeengekomen.

ARTIKEL 8

De door ons geleverde goederen blijven ons eigendom, totdat deze volledig betaald zijn. Gemini Embedded Technology B.V. is gerechtigd deze goederen zonder gerechtelijke tussenkomst terug te nemen. Voor deze zaken geldt, dat de opdrachtgever en/of koper verplicht is deze tegen mogelijke risico’s zoals bijvoorbeeld brand, inbraak et cetera te verzekeren.

ARTIKEL 9

Afbeeldingen, tekeningen, maten en gewichten, opgaven en dergelijke zijn niet bindend, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door ons ondertekende opdrachtbevestiging.

ARTIKEL 10
De door ons uitgebrachte aanbiedingen, alsmede de door ons vervaardigde of verstrekte tekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven ons eigendom, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Het is de koper en/of opdrachtgever verboden gegevens betreffende de door ons gebezigde fabricage en/of constructiemethode, behoudens voor zoveel dit met onze uitdrukkelijke en schriftelijke bestemming is geschied, te kopiëren, aan derden te tonen, bekend te maken of te gebruiken. Bij vertreding van de genoemde verboden, verbeurt de koper en/of opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling een direct opvorderbare boete van € 5.000,– per overtreding en voor zover van toepassing € 5.000,– voor iedere dag, waarbij een gedeelte van een dag als een halve dag wordt beschouwd, dat de overtreding voortduurt, of de werkelijke schade of kosten indien deze meer dan het bedrag van € 5.000,–mochten belopen. Bovendien is  Gemini Embedded Technology B.V. alsdan gerechtigd de eventuele met de koper en/of opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden, waarbij de koper en/of opdrachtgever tevens gehouden is tot betaling van de volledige daaruit voortvloeiende schade.

ARTIKEL 11

Voor de deugdelijkheid van de geleverde en/of opgeleverde goederen en van de daarbij gebezigde materialen wordt ingestaan. De garantie houdt in, dat gebreken, welke geleverde en/of opgeleverde goederen binnen geoffreerde termijn na de levering en/of oplevering mochten vertonen, worden gerepareerd, zonder dat de kosten van de te vervangen onderdelen door ons in rekening worden gebracht. De gebreken moeten uitsluitend of overwegend verband houden met constructie en/of materiaalfouten. De te vervangen onderdelen komen weer in ons bezit. Werkloon, reis- en verblijfskosten, alsmede verzendkosten, welke voor het herstellen van de goederen en/of vervangen van defecte onderdelen moeten worden gemaakt, komen ten laste van de koper en/of opdrachtgever. Wanneer door een of meerdere derden werkzaamheden tijdens de garantietermijn aan de geleverde en/of opgeleverde goederen verricht worden of zijn verricht zonder ons medeweten en uitdrukkelijk schriftelijke toestemming, vervalt de garantieplicht. De voldoening van de garantieplicht geldt als enige en algehele schadevergoeding. Voor elke andere directe of indirecte schade is Gemini Embedded Technology B.V. niet aansprakelijk. De koper en/of opdrachtgever vrijwaart ons te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

ARTIKEL 12

Reclames te zake uitwendig waarneembare gebreken dienen binnen acht dagen na ontvangst van de goederen door de koper en/of opdrachtgever bij ons te zijn ingediend. Reclames te zake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van goederen door de koper en/of opdrachtgever bij ons te zijn ingediend. Bij ingebreke blijven hiervan wordt de koper en/of opdrachtgever geacht het geleverde en/of opgeleverde te hebben geaccepteerd.

ARTIKEL 13

Onze leveranties zijn uitsluitend op factuur. Betalingen dienen binnen 10 werkdagen na factuurdatum zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden op een door ons aan te wijzen rekening.

ARTIKEL 14
Indien de koper en/of opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Gemini Embedded Technology B.V. heeft dan zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag van de factuur rente in rekening te brengen naar het percentage van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan. Zij is in dat geval opgelegd totdat de koper en/of opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen zal hebben voldaan. Alle kosten van incasso welke door Gemini Embedded Technology B.V. noodzakelijk worden geacht ter invordering van achterstallige posten, komen voor rekening van de koper en/of opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de uitstaande betalingsverplichtingen. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het gebruikelijke incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimumbedrag van € 250,– exclusief BTW.

ARTIKEL 15
Gemini Embedded Technology B.V. is ten alle tijde gerechtigd van de koper en/of opdrachtgever zekerheid te verlangen met betrekking tot de door hem te verrichten betalingen. Bij gebreke van het aanbieden van voldoende zekerheid in de vorm van een bankgarantie met een maximum van de uiteindelijk door de koper en/of opdrachtgever te betalen prijs, kan Gemini Embedded Technology B.V. naar keuze uitvoering van de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden. De koper en/of opdrachtgever is dan verplicht de volledige bij ons daaruit ontstane schade aan ons te vergoeden. De kosten verband houdende met het aanbieden van genoemde zekerheid zijn voor rekening van de koper en/of opdrachtgever.

ARTIKEL 16

Gemini Embedded Technology B.V. behoud het recht voor om onze rechten en verplichtingen, alsmede de levering van het product zoals in de overeenkomst omschreven is, aan derden over te dragen, zonder dat daarvoor speciale toestemming vereist is van de koper en/of opdrachtgever.

ARTIKEL 17
De door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de Nederlandse valutawaarde op het moment van de aanbieding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. Koerswijzigingen nadien worden doorberekend. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

ARTIKEL 18
Indien na aanbiedingen onzerzijds binnen drie maanden na dato door of vanwege de overheid nieuwe of verhoogde belastingen worden ingevoerd, worden deze doorberekend aan de opdrachtgever. Bovendien behoud Gemini Embedded Technology B.V. het recht voor om prijsstijgingen in de lonen en materialen opgetreden binnen drie maanden sedert de aanbieding onzerzijds, door te berekenen aan de koper en/of opdrachtgever.

ARTIKEL 19
Bij overmacht, waaronder begrepen oorlogsgevaar, oproer, brand, fabrieksstoornis, werkstakingen, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie dan wel beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, en bij andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakoming van ons niet kan worden gevergd, zal naar onze keuze de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort met zes maanden, dan wel de overeenkomst bij aangetekend schrijven worden beëindigd. Bij gedeeltelijke nakoming door ons zal de koper en/of opdrachtgever een evenredige gedeelte van de totale prijs verschuldigd zijn. Gemini Embedded Technology B.V. is voor geen enkele hieruit voortvloeiende schade aansprakelijk. De koper en/of opdrachtgever vrijwaart ons te deze zaken alle eventuele aanspraken van derden.

ARTIKEL 20

De koper en/of opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

ARTIKEL 21

De rechtbank te Utrecht is met uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen verband houdende met aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten op welke deze voorwaarden van toepassing zijn, tenzij de opdrachtgever schriftelijk binnen een maand nadat Gemini Embedded Technology B.V. zich jegens haar op dit artikel heeft beroepen, te kennen geeft zich te leggen aan de door de volgens de wet bevoegde rechter. De voorgenoemde bepaling vindt geen toepassing indien het geschil tot de competentie van de rechter behoort. Op al onze overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlandse recht geldend voor het Koninkrijk in Europa. Alle geschillen uit of naar aanleiding van een overeenkomst, dan wel van andere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van onze vestiging, dat is Soesterberg, tenzij koper en/of opdrachtgever met ons schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage.

ARTIKEL 22

Aan Gemini Embedded Technology B.V. door de koper en/of opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde zaken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst mogen geen inbreuk maken op enige octrooi, licentie, auteursrecht, geregistreerde tekening of ontwerp, handelsmerk van derden.

ARTIKEL 23

Op alle zaken welke zich van of namens de koper en/of opdrachtgever onder Gemini Embedded Technology B.V. bevinden, heeft Gemini Embedded Technology B.V. het recht van retentie, zolang de koper en/of opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens haar heeft voldaan.

ARTIKEL 24

De koper en/of opdrachtgever zal ervoor zorgen dat goederen, zaken of gegevens die Gemini Embedded Technology B.V. nodig heeft voor het adequaat uitvoeren van haar werkzaamheden op tijd en in de juiste vorm in haar bezit komen. De opdrachtgever en/ of koper is verantwoordelijk voor de juistheid en/of deugdelijkheid van de aan Gemini Embedded Technology B.V. verstrekte goederen, zaken of gegevens.

ARTIKEL 25

Gemini Embedded Technology B.V. behoudt zich het recht voor om werkzaamheden voortvloeiend uit de haar verleende opdracht geheel of gedeeltelijk uit te besteden. In voorkomende gevallen geschiedt zulks onder de verantwoordelijkheid van Gemini Embedded Technology B.V..